Regulamin

REGULAMIN REZERWACJI MIEJSC I ZAKUPU BILETÓW DROGĄ INTERNETOWĄ NA WYDARZENIA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY IM. ZBIGNIEWA HERBERTA W PABIANICACH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY INTERNETOWEJ WWW.MOKPABIANICE.EU


§1
DEFINICJE


1. "Regulamin" - oznacza niniejszy regulamin zakupu biletów za pośrednictwem strony internetowej www.mokpabianice.eu
2. "Serwis" - oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.mokpabianice.eu, której administratorem jest Sprzedawca.
3. "Sprzedawca" – Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta z siedzibą w Pabianicach 95-200, ul. Tadeusza Kościuszki 14, NIP: 731-10-08-214, REGON: 470587840
4. "Użytkownik" - osoba korzystająca z Serwisu celem zakupu biletu.
5. "Strona Płatności" - Strona operatora realizującego płatności mobilne lub internetowe. Strona internetowa przelewy24.pl, administrowana przez PayPro SA., z siedzibą w Poznaniu, 60-327, przy ulicy Kancelarskiej 15, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, posiadająca numer NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068.


§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu przez Użytkowników biletów za pośrednictwem Serwisu.
2. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem biletu.
3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu oraz zakupu i realizacji biletów w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.


§3
ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA


1. Poprzez Serwis można dokonać zakupu oraz rezerwacji biletu na wybrane wydarzenie.
2. Zakup biletu następuje poprzez złożenie za pomocą Serwisu zamówienia na bilet oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności zapłaty należności wynikającej z zamówienia.
3. Rezerwacja biletu następuje poprzez złożenie za pomocą Serwisu zamówienia na bilet oraz dokonanie, na zasadach określonych w Regulaminie.
4. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Serwisu następujących czynności:
1. Wybór wydarzenia,
2. Wybór typu zamówienia (Zakup lub Rezerwacja),
3. Wybór ilości biletów,
4. Podanie danych Użytkownika,
5. Złożenie oświadczenia o akceptacji warunków Regulaminu Serwisu,
6. Złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk "Zapłać teraz" w przypadku zakupu biletu lub "Rezerwuj" w przypadku rezerwacji biletu.
5. W przypadku dokonania przez Użytkownika wyłącznie rezerwacji miejsca na wybrane wydarzenie, bez jednoczesnego zakupu biletu drogą elektroniczną, Użytkownik powinien wykupić bilet objęty rezerwacją w kasie w ciągu 7 dni od momentu złożenia rezerwacji jednak nie później niż na dzień przed wybranym wydarzeniem.
6. W przypadku gdy Użytkownik w terminie wskazanym w §3 pkt 5 nie dokona w kasie zakupu biletu na wydarzenie kulturalne, na które zarezerwował miejsce, rezerwacja zostanie anulowana.
7. Sprzedawcy przysługuje prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży biletów na wydarzenie.
8. Sprzedawcy przysługuje prawo do wyłączenia możliwości dokonania zakupu, bądź rezerwacji na wybrane wydarzenia.
9. Użytkownik, który złożył zamówienie, otrzyma potwierdzenie w formie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia.


§4
PŁATNOŚCI


1. Płatność za bilety zamówione przy pomocy Serwisu możliwa będzie wyłącznie za pomocą Strony Płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
2. Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione bilety wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na Stronie Płatności.
3. Użytkownik ma możliwość zapłaty za Zarezerwowane bilety w siedzibie Sprzedawcy.
4. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych biletów.
5. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia (jednak nie później niż na dzień przed wybranym wydarzeniem). Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
6. Ceny wskazane na stronach Serwisu oraz na Bilecie są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej: platnosci24.pl.


§6
ODWOŁANIE WYDARZENIA. ZMIANA MIEJSCA LUB TERMINU WYDARZENIA.


1. W przypadku, gdy Sprzedawca odwoła, zmieni termin lub zmieni miejsce wydarzenia, niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkownika.
2. Jeżeli wydarzenie zostanie odwołane Użytkownik może, według swojego wyboru, zażądać zwrotu pieniędzy za zakup biletu.
3. Jeżeli zostanie zmieniony termin lub miejsce wydarzenia Użytkownik może według swojego wyboru zażądać zwrotu ceny biletu, bądź zaakceptować zmianę. Z uprawnienia powyższego Użytkownik może skorzystać w terminie oznaczonym przez Sprzedającego, a po jego bezskutecznym upływie Sprzedający uzna, iż Użytkownik zrezygnował z biletu i dokona zwrotu ceny biletu.
4. Zwrot ceny biletu zostanie dokonany w kasie Organizatora wydarzenia lub na wskazany przez Użytkownika numer rachunku bankowego.


§ 7
PROCEDURA REKLAMACJI


1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące zakupu i realizacji biletów należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@mokpabianice.eu lub pisemnie na adres
Sprzedawcy wskazany w §1 pkt 3.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Użytkownika, numer telefonu, adres email (podane przez Użytkownika w zamówieniu), wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie.
3. Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w termie jednego miesiąca od daty powzięcia przez Użytkownika informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji.
4. Sprzedawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej złożenia.


§ 8
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


W związku z procesem rezerwacji miejsc lub zakupu biletów za pośrednictwem Witryny, Użytkownik przekazywać będzie Sprzedawcy dane osobowe Użytkownika. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
1. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne jednak jest niezbędne dla realizacji celów, wskazanych w §8 pkt 3, w szczególności dla możliwości przeprowadzenia procesu rezerwacji lub zakupu on-line biletów.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@mokpabianice.eu lub korespondencyjnie na adres podany w §1 pkt 3.
3. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę wyłącznie w celu skorzystania z produktów/usług świadczonych przez Sprzedawcę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (tj. zawarcia i realizacji swoistej umowy) i f (tj. prawnie uzasadnionego interesu) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w szczególności w celu realizacji rezerwacji lub zakupu biletów on-line, jak też rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, rozliczenia, archiwizacji, kontaktu. Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
4. W przypadku zakupu biletu przez Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przekazane operatorom płatności obsługującym serwisy, o których mowa w §1 pkt 5 jedynie w celu i w zakresie niezbędnym do umożliwienia dokonania płatności. Podmioty, którym dane są udostępniane, są odrębnymi administratorami tych danych. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania także u tych podmiotów. Z wyjątkiem powyższego przypadku oraz przypadków szczegółowo określonych w odrębnych klauzulach zgody na przetwarzanie danych osobowych, postanowieniach Regulaminu, przypadkach ujawnienia danych pracownikom lub współpracownikom Sprzedawcy lub podmiotom udzielającym wsparcia Sprzedawcy na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych lub przypadkach określonych przepisami prawa (jak np. udostępnienie danych osobowych zawartych w korespondencji papierowej operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu dostarczenia korespondencji, udostępnienie danych osobowych organom państwowym), dane osobowe Użytkowników przekazane Sprzedawcy nie będą udostępniane osobom trzecim.
5. Sprzedawca informuje, iż prośby o wyrażenie zgody kierowane są do osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które mogą takie oświadczenie złożyć we własnym imieniu.
6. Sprzedawca zapewnia, że dane osobowe przekazane przez Użytkowników będą zabezpieczone środkami technicznymi zapewniającymi najwyższy, zgodnie z obowiązującymi przepisami poziom bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników.
7. Sprzedawca informuje, że osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Dane będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a w celach archiwizacyjnych – nie dłużej, niż jest to niezbędne do czasu upływu terminu na wniesienie roszczenia z tytułu świadczonej usługi, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.


§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. 2014. poz. 827, oraz w zakresie wskazanym w powyższej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Witryny, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie oraz w kasie.
3. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Operatora Witryny. O planowanej zmianie Operator witryny poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając ją na stronie Witryny w miejscu widocznym dla Użytkownika przed dokonaniem zakupu, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba, że Użytkownik wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają pozostałe regulaminy dostępne w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie www.mokpabianice.eu.