Współorganizacja

REGULAMIN WSPÓŁORGANIZACJI IMPREZ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY IM. Z. HERBERTA W PABIANICACH dla organizacji społecznych i jednostek organizacyjnych z terenu Miasta Pabianic

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady podejmowania współpracy przy organizacji imprez przez Miejski Ośrodek Kultury im. Z. Herberta w Pabianicach.

§ 2

O współorganizację imprez starać się mogą jednostki miejskie, organizacje i stowarzyszenia z terenu Miasta Pabianic.

§ 3

Współorganizacja dotyczyć może w szczególności imprez lub wydarzeń o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym, których realizacja dotyczy wyłącznie działań o charakterze kulturalnym.

§ 4

W ramach współorganizacji przedsięwzięcia możliwe jest:

  • udostępnienie pomieszczeń budynku,
  • zapewnienia technicznej obsługi imprezy,
  • promocji wydarzenia w TV Pro-MOK i na stronie internetowej MOK: www.mokpabianice.eu

§ 5

Zgoda na współorganizację przedsięwzięcia następuje na wniosek składany przez organizatora, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

§ 6

1. Wniosek o współorganizację powinien zawierać:

1) dane organizatora,
2) datę i miejsce wydarzenia,
3) cel wydarzenia,
4) zasady uczestnictwa,
5) szczegółowy harmonogram wydarzenia,
6) informacje o wcześniejszych edycjach i objętych patronatach.

2. Złożenie wniosku o powinno nastąpić w terminie nie krótszym niż 2 miesiące przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia.

§ 7

1. Wniosek opiniuje i zatwierdza dyrektor MOK w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.
2. O pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku organizator informowany jest w ciągu 10 dni od daty jego złożenia.
3. Odmowa współorganizacji jest ostateczna. Wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie.

§ 8

1. Organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do umieszczenia informacji o współorganizacji we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych związanych z realizacją przedmiotowego wydarzenia.
2. Podczas trwania przedsięwzięcia, któremu organizator ma obowiązek w widocznym miejscu umieścić znaki promocyjne MOK-u.
3. Główny organizator imprezy musi mieć zgodę właściwego organu na jej organizacje.

§ 9

W przypadku przedsięwzięć cyklicznych decyzja o współorganizacji przyznawana jest każdorazowo na jedną edycję.

§ 10

Regulamin współorganizacji imprez wchodzi w życie z dniem 1.09.2012

 

Pliki

Regulamin

Wniosek