XV Ogólnopolski Konkurs Tańca Nowoczesnego

XV Konkurs Tańca Nowoczesnego Pabianice 2018
O Nagrodę Grand Prix
Pod Patronatem Prezydenta Miasta Pabianic
oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pabianicach

 


ORGANIZATOR :
Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach
ul. Kościuszki 14
95-200 Pabianice

 


TERMIN I PRZEBIEG IMPREZY
XV Konkurs Tańca Nowoczesnego Pabianice ‘2018 odbędzie się 29 WRZEŚNIA 2018 R.
w HALI SPORTOWEJ Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach,
ul. Grota Roweckiego 3.
Godzina 8.00 – rozpoczęcie rejestracji uczestników.
Godzina 10.00 – rozpoczęcie prezentacji.
Plan godzinowy jest ramowy i może ulec zmianie.

 

CELE IMPREZY
- konfrontacja dorobku artystycznego zespołów tanecznych,
- popularyzacja różnorodnych form tanecznych i ich walorów wychowawczych,
- integracja osób i grup tanecznych tworzących i upowszechniających kulturę taneczną w środowisku jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu,
- wymiana pomysłów i doświadczeń oraz inspiracja do poszukiwań nowych form tanecznych,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej młodzieży poprzez bezpośredni kontakt ze sztuką taneczną

 


KATEGORIE TANECZNE
Taniec nowoczesny:
- Solo (1 minuta) – muzyka organizatora / finał walka 1vs1.
- Formacje taneczne – (1 układ choreograficzny do 5 minut) – muzyka własna.
Taniec współczesny:
- Solo (1 minuta) – muzyka własna / finał do muzyki własnej.
- Formacje taneczne – (1 układ choreograficzny do 5 minut) – muzyka własna.

 

KATEGORIE WIEKOWE:
- do 8 lat,
- 9 – 11 lat,
- 12 – 15 lat,
- powyżej 15 lat.

 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA:
- Wiek 2/3 liczby uczestników kwalifikuje dany zespół do odpowiedniej kategorii wiekowej.
- Zespoły zobowiązane są do przygotowania podkładów muzycznych do choreografii w formacie Mp3 lub CD, nagranych na pendrivie.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
- przesłanie czytelnie wypełnionej karty uczestnictwa na adres:
MOK, ul. Kościuszki 14, 95-200 Pabianice
w terminie do 21 WRZEŚNIA 2018 roku.
- dołączenie kopii dowodu wpłaty opłaty akredytacyjnej.


Opłata akredytacyjna:
- zespoły do 10 osób – 150,00zł.,
- zespoły powyżej 10 osób – 15,00zł. od każdego członka zespołu,
- soliści – 25,00zł. od osoby.
- Wpłaty należy dokonać na konto Miejskiego Ośrodka Kultury im. Zbigniewa Herberta
w Pabianicach:
GETIN NOBLE BANK S.A.
18 1560 0013 2868 4439 5000 0001
wpłata akredytacji tylko przelewem do 21.09.2018r.
- Ze względu na organizację imprezy poza placówką MOK, warunkiem przystąpienia do konkursu jest opłata akredytacyjna na konto.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian lub łączenia kategorii wiekowych i tanecznych
w przypadku małej liczby zgłoszeń.
- Uczestnicy Konkursu obowiązani są do posiadania ważnego dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek występującego (np.: legitymacja szkolna, D O).
- Wstęp dla osób towarzyszących i widzów jest bezpłatny.

 

KRYTERIA OCENY:
Organizator powoła profesjonalne JURY, które dokona oceny biorąc pod uwagę następujące kryteria:
- technikę wykonania i dobór repertuaru,
- opracowanie choreograficzne,
- skala trudności wykonywanej prezentacji,
- ogólny wyraz artystyczny,
- harmonię ruchu, stroje, użycie rekwizytów.

 

JURY przyzna:
- Nagrodę GRAND PRIX – części pierwszej konkursu (kat. I i II),
- nagrodę GRAND PRIX – części drugiej konkursu (kat. III i IV),
- I, II, i III miejsce w każdej kategorii wiekowej i technice tanecznej,
- nagrody i wyróżnienia – w każdej kategorii wiekowej i tanecznej.
Nadzór nad pracą komisji oraz rozstrzygnięcie spraw spornych będzie należało do Organizatora.
Skład profesjonalnego Jury będzie podany w późniejszym terminie.

 

PLAN DNIA:
8.00 – rejestracja zespołów i próby parkietu,
Część I Kategoria I i II
10.00 – prezentacje programów konkursowych,
1. Formacje taneczne do lat 8 (bez podziału na kategorię taneczną).
2. Formacje taneczne 9 – 11 lat – taniec współczesny.
3. Formacje taneczne 9 – 11 lat – taniec nowoczesny.
4. Solo do lat 8 (bez podziału na kategorię taneczną).
5. Solo 9 – 11 lat – taniec współczesny.
6. Solo 9 – 11 lat – taniec nowoczesny.
Finał Solo I i II Kategorii.
14.00 – przerwa i obrady Jury,
14.30 – ogłoszenie wyników części I Konkursu, wręczenie nagrody GRAND PRIX.

 

Część II Kategoria III i IV
15.00 – prezentacje programów konkursowych,
1. Formacje taneczne 12 – 15 lat – taniec współczesny.
2. Formacje taneczne 12 – 15 lat – taniec nowoczesny.
3. Formacje taneczne powyżej 15 lat – taniec współczesny.
4. Formacje taneczne powyżej 15 lat – taniec nowoczesny.
5. Solo taniec współczesny 12 – 15 lat.
6. Solo taniec nowoczesny 12 – 15 lat.
7. Solo taniec współczesny powyżej 15 lat.
8.Solo taniec nowoczesny powyżej 15 lat.
9. Finał Solo 12 – 15 – taniec współczesny.
10. Finał Solo 12 – 15 – taniec nowoczesny – walka.
11. Finał Solo pow. 15 – taniec współczesny.
12. Finał Solo – taniec nowoczesny – walka.
18.00 – przerwa i obrady Jury.
18.30 – Ogłoszenie wyników. Wręczenie nagrody Grand Prix.

 

UWAGI KOŃCOWE:
- Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy,
- Organizator zapewnia scenę o wymiarach: 8m x 8m,
- Organizator zapewnia napoje i poczęstunek dla każdego uczestnika Konkursu,
- Organizator nie pokrywa kosztów podróży i ubezpieczenia uczestników Konkursu,
- Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kontuzję spowodowaną udziałem w Konkursie,
- Organizator zapewnia pomoc medyczną,
- uczestnictwo w Konkursie jest równoczesnym wyrażeniem zgody na publikowanie zdjęć oraz nagrań przez Organizatorów oraz media obsługujące imprezę,
- każdy zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów,
- Organizator nie zwraca opłat akredytacyjnych, jeśli rezygnacja z uczestnictwa w Konkursie leży
po stronie uczestnika,
- Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach,
- Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wykorzystanie ich do celów sprawozdawczych przez Organizatora,
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są również na stronie: www.mokpabianice.eu
Telefon kontaktowy: 668 429 211 – Joanna Urbaniak – Woźniak.

Regulamin

Karta zgłoszenia

Wyniki konkursu