Konkurs MOJA RELACJA Z 44. DNI PABIANIC

REGULAMIN KONKURSU „MOJA RELACJA Z 44. DNI PABIANIC”

  §1

Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach, 95-200 Pabianice ul. Kościuszki 14, REGON 470587840, NIP 731-10-08, zwanego dalej „Organizatorem”.

§2

Celem konkursu jest pokazanie wyjątkowego charakteru imprezy plenerowej organizowanej dla mieszkańców miasta Pabianic, odbywającej się 03-04 września 2022r. w Pabianicach.

§3

Przedmiotem konkursu jest wykonanie:

 • autorskiego fotoreportażu z w/w wydarzenia w postaci wydrukowanego kolażu zdjęć w formacie A1 lub
 • autorskiego reportażu w postaci filmu max. do trzech minut na nośniku cyfrowym

§4

Konkurs skierowany jest do mieszkańców miasta Pabianic oraz powiatu, zwanych dalej „Uczestnikami”.  Uczestnikiem Konkursu może być osoba od 13 roku życia, wówczas osobą Zgłaszającą jest rodzic lub opiekun prawny.
W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Urzędu Miasta Pabianic, Partnerów wydarzenia 44. Dni Pabianic, a także ich rodziny.

§5

W celu wzięcia udziału w Konkursie należy wypełnić dostępny na stronie www.mokpabianice.eu Formularz Zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Praca konkursowa powinna być opatrzona „Godłem”, czyli wymyślonym przez siebie pseudonimem, który umieszcza się również na formularzu zgłoszeniowym (celem identyfikacji). Składając pracę konkursową należy zapakować ją wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem Zgłoszeniowym w kopertę, opatrzoną jedynie w/w „Godłem”.

Jeden Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. W pracy powinny być wykorzystane oryginalne, wcześniej niepublikowane materiały wykonane przez Uczestnika. Praca konkursowa powinna być wykonana samodzielnie przez Uczestnika.

§6

W celu wyłonienia laureatów, Organizator powoła 5 osobowe jury, składające się z przedstawicieli Organizatora.
Jury przyzna nagrodę główną – rower oraz trzy nagrody rzeczowe dla wyróżnionych prac Uczestników.
Pula nagród ufundowana przez salon rowerowy Mach Bikes w Pabianicach oraz firmę „JUMI Sp. z o.o. ” wynosi 5.000zł. Decyzje Jury są podejmowane jednogłośnie i mają charakter ostateczny oraz nieodwołalny.
Nagrodzeni / wyróżnieni Uczestnicy nie mogą zamienić nagrody na gotówkę.

§7

Termin dostarczenia prac upływa w dniu 30 września 2022r. o godziny 15.00. Prace należy dostarczyć do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Kultury im. Z. Herberta w Pabianicach, ul. Kościuszki 14 wraz z ich opisem zgodnie z § 5. Ogłoszenie wyników konkursu zostanie opublikowane na stronie www.mokpabianice.eu oraz w mediach społecznościowych należących do Organizatora, najpóźniej do dnia 14 października 2022r.
Uczestnicy, których prace otrzymają nagrodę, zostaną o tym powiadomieni w formie mailowej lub telefonicznej.
Wydanie nagród odbędzie się w siedzibie Organizatora.

§8

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych bezpośrednio od osób, których dane dotyczą w związku
  z Konkursem, jest Organizator.
 2. Organizator przetwarza dane osobowe w zgodzie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO
 3. W ramach Konkursu zbierane są dane osobowe:
 4. a)  dotyczące Uczestników – imiona i nazwiska, telefon, adres e-mail;
 5. b)  dotyczące Zgłaszających – imiona i nazwiska, telefon, adres e-mail.
 6. Dane osobowe ww. osób przetwarzane są przez Organizatora w celu opisanym w Regulaminie.
 7. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie opisanym w Regulaminie oraz poprzez jego akceptację przy przystąpieniu do Konkursu oraz przenoszą na Organizatora nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe, upoważniając Organizatora do ich prezentacji na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz kanałach dystrybucji, należących do Organizatora.
  W imieniu niepełnoletniego Uczestnika,  zgoda musi zostać wyrażona przez rodzica lub opiekuna prawnego. Wzór zgody zawarty jest w Formularzu Zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
 8. Organizator zapewnia wszystkim osobom wymienionym w §8 ust. 3 realizację uprawnień, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Powyższe uprawnienia można realizować poprzez przesłanie pocztą tradycyjną lub mailową (na adres Organizatora Konkursu zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w Regulaminie) oświadczenia, w sposób zapewniający identyfikację osoby je składającej (w szczególności poprzez podanie imienia i nazwiska).
 9. Usunięcie danych osobowych z bazy danych Administratora następuje poprzez złożenie mu stosownego oświadczenia. Dane zostaną usunięte z bazy danych osobowych w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia.
 10. Organizator zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa w celu ochrony poufności i integralności powierzonych mu danych.

§9

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2022 roku. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.mokpabianice.eu 

Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany Regulaminu lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia okoliczności od niego niezależnych. W przypadku zmiany Regulaminu, nie mogą one być mniej korzystne niż aktualna jego treść. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje jury.