Deklaracja dostępności

 

Miejski Ośrodek Kultury im Zbigniewa Herberta w Pabianicach

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Pabianicach.

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-10-01.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona zgodna z w/w ustawą w przygotowaniu:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Gabrjanczyk, rgab@mokpabianice.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 225 46 90.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta

ul. Kościuszki 14

95-200 Pabianice

WEJŚCIE DO BUDYNKU

Ośrodek Kultury mieści się w budynku z 1903 roku. Główne wejście do budynku znajduje się od ulicy Kościuszki, które nie jest dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich. Wejście posiada jedynie poręcze pomocnicze. Osoby na wózkach mają dostęp do budynku od strony podwórza przez salę widowiskową i mogą się po nim poruszać jedynie po parterze budynku.

 

SZATNIA I SALA WIDOWISKOWA Sala widowiskowa budynku posiada profilowaną, bezstopniową podłogę dostosowaną do poruszania się na wózkach inwalidzkich. Dostęp do szatni jest bez barier architektonicznych. Szatnia obsługiwana jest przez pracownika MOK.

 

DOSTĘPNOŚĆ POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ORAZ KORYTARZY I TOALET Budynek MOK jest dwukondygnacyjny i nie posiada windy. Na schodach zamontowane są poręcze. Toalety nie są przystosowane dla osób na wózkach.

 

INNE DOSTOSOWANIA Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie Braila, oznaczeń kontrastowych ani również pętli indukcyjnych. W pobliżu budynku nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku MOK można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy asystenta lub zwrócić się o pomoc do pracownika MOK.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.