Puls miasta w obiektywie Pabia_NICE YOUTH PHOTO & FILM FESTIWAL 2017

Miejski Ośrodek Kultury im. Z. Herberta w Pabianicach

Otwarty Konkurs Fotograficzny i Filmowy – zwycięski projekt zgłoszony przez Igora Regułę w ramach II edycji budżetu obywatelskiego dla Miasta Pabianic.

Moje podwórko, moja ulica

Regulamin konkursu

Jeśli dostrzegasz rzeczy, miejsca i zjawiska wyjątkowe i masz chęć utrwalenia rzeczywistości na zdjęciu lub filmie, zachęcamy i zapraszamy do zinterpretowania głównego hasła konkursu „Moje podwórko, moja ulica". Fotografować możesz wszystko co ma związek z naszym miejscem zabaw, sportu, gier i spotkań.

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 

 1. Organizatorem Konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury im Z. Herberta w Pabianicach
 2. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie:
  - kategoria fotografii
  - kategoria filmu.
 3. Prace konkursowe można nadsyłać do 30 listopada 2017 roku.
 4. Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród nastąpi w grudniu 2017 roku, o czym organizator powiadomi uczestników konkursu.
 5. Miejsce i termin wystawy i projekcji filmów: Miejski Ośrodek Kultury im Z. Herberta w Pabianicach

CELE KONKURSU

 • - promocja miasta poprzez utrwalenie ciekawych miejsc Pabianic,
 • - wyłonienie najlepszych fotografii oraz filmu, charakteryzujących się wysokim poziomem artystycznym,
 • - pobudzenie aktywności twórczej uczestników, 
 • - upowszechnianie i popularyzacja fotografii i filmu jako dziedziny sztuki, 
 • - propagowanie fotografii oraz filmu jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu,
 • - kształtowanie i rozwijanie wśród uczestników zdolności artystycznych, 
 • - rozwijanie umiejętności obserwacji swojego lokalnego środowiska, 
 • - artystyczna interpretacja tematu konkursu, 
 • - zaszczepianie i rozwijanie pasji fotograficznej i filmowej.

TEMAT OTWARTEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
Moje podwórko, moja ulica

 1. Tematem konkursu jest: miejsce zabaw, spotkań, gier i sportów.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół zawodowych, szkół ponad gimnazjalnych, liceów.

.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 1. Akceptacja i przestrzeganie warunków konkursu.
 2. Dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymaganiami, o których mowa w niniejszym regulaminie.
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

ZASADY KONKURSU

 1. Jako z głoszenie do udziału w konkursie rozumiane jest dostarczenie do 3 fotografii wywołanych w rozmiarze  od 21 x 30 cm do 30 x 46 cm w dowolnej kolorystyce.
 2. Filmy mogą być w dowolnym formacie na nośniku DVD o nie przekraczającej długości 3 minut.
 3. Formularz zgłoszeniowy - każdy komplet fotografii, filmu powinien być opisany na karcie zgłoszenia, w której należy uwzględnić: imię i nazwisko, wiek, adres do korespondencji, nr telefonu oraz tytuł (formularz do pobrania TUTAJ).
 4. Każda praca będzie rozpatrywana osobno.
 5. Autor oświadcza, że nadsyłane zdjęcia lub film nie były wcześniej publikowane na łamach prasy drukowanej i internetowej (z wyjątkiem autorskich galerii www) oraz nie brały udziału w żadnym konkursie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia dostarczonych fotografii czy filmu na etapie kwalifikacji na podstawie niezgodności z warunkami Konkursu lub złej jakości technicznej.
 7. W przypadku filmu, wykorzystana muzyka oraz dźwięk musi być kompozycją własną lub na zasadach Creative Commons. Filmy z wykorzystaniem muzyki komercyjnej będą dyskwalifikowane.
 8. Prace zgłoszone do konkursu wyeksponowane będą na wystawie. Filmy będą prezentowane w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury oraz w telewizji Pro-Mok.
 9. Uczestnik Konkursu, zgłaszając się do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii czy filmu, oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach i filmie wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach oraz na stronie internetowej Organizatora oraz na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnienie fotografii każdą techniką, w tym m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych. Telewizję Miejskiego Ośrodka Kultury Pro-MOK.
 10. Uczestnik konkursu oświadcza, że naprawi szkodę poniesioną przez Organizatora jeśli którekolwiek z w/w oświadczeń okaże się nieprawdziwe.
 11. Wykonane prace oceniać będzie jury powołane przez Organizatora.
 12. Zwycięzcy konkursu w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia o  łącznej  wartości: 5000 zł

Fundatorem nagród w konkursie jest Miejski Ośrodek Kultury im. Z. Herberta w Pabianicach oraz Urząd Miejski w Pabianicach. 

 

Pliki

Karta