Festiwal Muzyczny Młodych Autorów i Kompozytorów Pabianice 2017r.

Festiwal Muzyczny Młodych Autorów i Kompozytorów Pabianice 2017r.
Projekt Obywatelski nr 0036, zgłoszony przez mieszkańca Pabianic – Igora Regułę.

REGULAMIN KONKURSU

 

 • Organizatorem konkursu jest  Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach.
 • Patronat honorowy oraz mecenat nad konkursem objął Prezydent Miasta Pabianic.
 • Celem festiwalu jest przegląd i prezentacja twórczości muzycznej dzieci i młodzieży, oraz umożliwienie młodym twórcom prezentacji własnych utworów i poddanie ich ocenie profesjonalnemu jury. 
 • Przedmiotem konkursu jest kompozycja napisana samodzielnie w formie zapisu nutowego lub nagrania demo live, lub zapisu elektronicznego, w kategorii piosenka lub utwór instrumentalny lub elektroniczny.
 • Uczestnikami konkursu mogą być młodzi kompozytorzy z Pabianic, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów do 16 roku życia włącznie.
 • Utwory nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane, wykonane publicznie lub nagradzane na innych konkursach.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prawykonania nadesłanych kompozycji (nagrodzonych i nienagrodzonych) oraz do opublikowania na płytach CD.
 • Nadesłane kompozycje mogą posiadać zapis nutowy. Muszą być opatrzone godłem z dopiskiem „Konkurs kompozytorski”
 • Prace konkursowe należy przesyłać na adres: Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach, ul. Kościuszki 14, 95-200 Pabianice
  lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Ośrodka do dnia 30 listopada 2017r. do godz. 16:00.
 • Wewnątrz koperty z kompozycją  powinna znajdować się zamknięta koperta z danymi uczestnika konkursu:
  imię i nazwisko,
  adres z kodem pocztowym, telefon, e-mail,
  tytuł utworu,
  oświadczenie uczestnika konkursu, że nadesłana na konkurs kompozycja jest jego autorstwa i spełnia następujące warunki: nie była wcześniej publikowana, wykonana publicznie oraz nie została nagrodzona w innych konkursach.
 • Organizator powoła  jury, do którego zaproszone będą uznane autorytety w dziedzinie kompozycji i muzyki.
 • Jury przyzna nagrody rzeczowe laureatom konkursu. Pula nagród wynosi 3000 zł.
 • Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 • Rozdanie nagród i ogłoszenie wyników nastąpi w grudniu 2017r. 
 • Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych na cele konkursu (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych). Administratorem danych osobowych jest Organizator. Zezwala na nieodpłatną publikacje.
 • Laureaci konkursu są zobowiązani do wykonania publicznie swoich kompozycji w terminie ustalonym przez Organizatora.
 • Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 • Kompozycje niespełniające wymogów regulaminu nie zostaną dopuszczone do konkursu.
 •  Kompozycje nagrodzone lub wyróżnione przejdą na własność Organizatorów. 
 •  Kompozycje  nienagrodzone w konkursie będzie można odebrać w siedzibie Organizatora albo zwrócić się o ich przesłanie.