Cennik usług

 

Zarządzenie nr 30 / 2023

 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach z dnia 05 września 2023 roku w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości stawek opłat wynajmu sal i pomieszczeń będących w zasobach ośrodka.

 

§ 1

Ustalam stawki opłat za komercyjny wynajem sal i pomieszczeń w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach:

 1. Wynajem Sali widowiskowej wraz z nagłośnieniem i akustykiem – 650,00 złotych netto + 23% VAT za godzinę, od poniedziałku do piątku,
 2. Wynajem Sali widowiskowej wraz z nagłośnieniem i akustykiem – 800,00 złotych netto + 23% VAT za godzinę w soboty i niedziele,
 3. Wynajem Sali kawiarnianej – 150,00 złotych netto + 23% VAT za godzinę,
 4. Wynajem „Galerii” – 150,00 złotych netto + 23% VAT za godzinę,
 5. Wynajem Sali kameralnej lub baletowej – 50,00 zł netto + 23% VAT za godzinę,
 6. Wynajem pozostałych sal – 40,00 złotych netto + 23% VAT za godzinę,
 7. Wynajem Sali widowiskowej dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 137,00 złotych netto + 23% VAT za jedną sesję.

§ 2

Zwalniam z opłat za wynajem:

 1. Urząd Miejski w Pabianicach wraz z jednostkami podległymi,
 2. Imprezy o charakterze charytatywnym dla mieszkańców Miasta Pabianic.

W obu przypadkach organizator imprezy uiszcza jedynie opłatę eksploatacyjną za użyczenie Sali w wysokości 137,00 złotych netto + 23% `VAT za godzinę zgodnie z przyjętym Zarządzeniem nr 13 / 2023 z dnia 8 lutego 2023 roku.

§ 3

W szczególnych okolicznościach dopuszcza się możliwość negocjacji ceny, zależnie od między innymi: ilości godzin wynajmu, ilości osób zaangażowanych w obsługę imprezy, przeprowadzania dodatkowych prac przygotowawczych lub wykorzystania dodatkowego wyposażenia i sprzętu technicznego.

§ 4

Każdy Najemca, zobowiązany jest do:

 • ponoszenia odpowiedzialności za powierzone mu pomieszczenia i sprzęt,
 • użytkowania powierzonego mienia zgodnie z jego przeznaczeniem, uwzględniając przepisy BHP i przeciwpożarowe,
 • zdania pomieszczeń, sprzętu oraz terenu wokół obiektu w stanie czystym i uporządkowanym, zdatnym do natychmiastowego użytku,
 • usunięcia z obiektu odpadów powstałych w czasie wynajmu lub pokrycia kosztów ich wywozu zgodnych z aktualną taryfą obowiązującą,
 • niezwłocznej naprawy lub wymiany zniszczonego w trakcie najmu sprzętu.

§ 5

Traci moc Zarządzenie nr  5 / 2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 września 2023 roku.